Inloggen

Algemene voorwaarden lidmaatschap en dienstverlening CGMV ten behoeve van werknemers

 

 

Artikel 1 Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De vereniging: de vereniging CGMV, opgericht bij notariële akte d.d. 23 april 1952 en statutair genoemd Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (CGMV vakorganisatie, verder te noemen CGMV). CGMV heeft onder andere tot doel de belangen van haar leden te behartigen en haar leden te adviseren op sociaal-economisch en juridisch gebied.
 2. Het lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die volgens de statuten lid is van CGMV.

 

Artikel 2  Lidmaatschap CGMV

 1. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk gebonden aan het lid en geeft toegang tot alle diensten en producten van de vereniging.
 2. Aanmelding geschiedt door invulling van het (digitale) aanmeldformulier.
 3. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk na minimaal 1 jaar, en in geval van een ledenactie met gereduceerd tarief minimaal twee jaar.
 4. Vanaf het moment van aanmelding kan gebruik gemaakt worden van de dienstverlening van CGMV, behoudens de individuele juridische ondersteuning, hiervoor geldt de bepaling in artikel 8.5 van deze voorwaarden.
 5. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (digitaal) worden opgezegd tegen de laatste dag van de maand. Hierbij geldt een opzegtermijn van 3 kalendermaanden. De datum van binnenkomst bij CGMV is bepalend voor het ingangsmoment van de opzegtermijn. Het lid ontvangt een bevestiging van de opzegging door CGMV.
 6. Bij overlijden van het lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

 

Artikel 3 Contributie

 1. Contributiebetaling vindt plaats per jaar, per kwartaal of per maand.
 2. De hoogte van de contributie is (behalve voor leden van CGMV zakelijk, student, starter op de arbeidsmarkt en gepensioneerden) afhankelijk van het inkomen. Het lid is gehouden de vereniging te voorzien van actuele inkomensgegevens.
 3. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd, dan wordt geen contributie terugbetaald.

 

Artikel 4 Betaalwijze

 1. Contributie wordt betaald door middel van automatische incasso. Het contributiebedrag wordt, naar keuze van het lid, maandelijks of eens per jaar geïncasseerd.
 2. Voor de contributiebetaling kan een (digitaal) betaalverzoek gestuurd worden. Bij deze betalingswijze wordt €3,- administratiekosten per keer in rekening gebracht

 

Artikel 5 Betalingsachterstanden

 1. Wanneer er een contributieachterstand is ontstaan, die groter is dan 12 maanden, zal het lidmaatschap worden beëindigd. De verplichting tot betaling van het achterstallige contributiebedrag blijft in dat geval bestaan.
 2. Wanneer er sprake is van een achterstand in de contributiebetaling van meer dan 3 maanden, wordt het recht op dienstverlening opgeschort tot de contributieachterstand is opgeheven.

 

Artikel 6 Privacy

 1. Bij het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging worden persoonsgegevens en gegevens omtrent de arbeidsrelatie van het lid geregistreerd. De gegevens kunnen door het lid zelf worden gemuteerd op de persoonlijke ledenpagina van de website van de vereniging. De gegevens worden door de vereniging gebruikt om de dienstverlening aan leden goed te laten verlopen en de leden adequaat te kunnen informeren.
 2. De vereniging houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In onze privacyverklaring (www.cgmv.nl/privacyverklaring) leggen we verder uit hoe we omgaan met persoonsgegevens.

 

Artikel 7 Wijziging contributies en voorwaarden

 1. De contributie van de vereniging wordt jaarlijks per 1 januari aangepast naar de indexatie van het eerst gepubliceerde CBS-cijfer voor de consumentenprijzen over de periode van 1 januari tot en met 31 december voorafgaand. De actuele tarieven worden vermeld op de website van de vereniging.
 2. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden bekend gemaakt door middel van publicatie in het magazine en/of op de website van de vereniging.

 

Artikel 8 Juridische dienstverlening

 1. De dienstverlening van CGMV beperkt zich binnen Nederland, in zaken waarin de Nederlandse rechter bevoegd is en Nederlands recht of in Nederland geldend internationaal recht van toepassing is.
 2. De dienstverlening aan leden van de vereniging is in principe kosteloos. Wanneer er voor specifieke vormen van dienstverlening een bijdrage van leden gevraagd wordt, dan wordt dit voor aanvang van de dienstverlening duidelijk gemaakt.
 3. De omvang van kosteloze dienstverlening is gelimiteerd:
  a. De rechtsbijstand is voor leden kosteloos, voor zover het een limiet van 50 uur juridische arbeid niet overtreft. Voor uren boven de 50 uur wordt € 110,- per uur (inclusief btw) in rekening gebracht. Daarnaast wordt 5% bureaukosten (exclusief btw) in rekening gebracht.
  b. Voor rechtsbijstand komen slechts die zaken in aanmerking die vallen binnen het arbeidsovereenkomstenrecht, het ambtenarenrecht, het collectief arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. 
  c. Geen rechtsbijstand wordt verleend in zaken waarvoor – en in elk geval vanaf het moment waarop – voor de belangenbehartiging van het lid in rechte een advocaat als procesvertegenwoordiger op grond van de wet verplicht is gesteld, waaronder in elk geval – maar niet beperkt tot – hoger beroep in arbeidsrechtzaken bij het Gerechtshof, en cassatieberoep bij de Hoge Raad. De uitsluiting omvat eveneens het aanvragen van een advies over het instellen van hoger beroep, of cassatieadvies bij een (daartoe bevoegde) advocaat.
  d. De beoordeling van de vraag of en in welke mate en de wijze waarop een lid een beroep kan doen op de rechtsbijstand, berust bij de behandelend medewerker. Hierbij is van belang dat er sprake is van voldoende belang en proceskans. CGMV behoudt zich het recht voor om in elke fase van de behandeling van de zaak opnieuw deze afweging te maken.
  e. Gesprekken met het lid vinden in beginsel op het kantoor van CGMV plaats.
  f. Reiskosten van het lid komen voor eigen rekening, tenzij deze verhaald kunnen worden op de tegenpartij.
  g. Proceskosten, opgelegde boetes of enige andere vorm van opgelegde schadevergoedingen komen voor rekening van het lid, indien deze daartoe in een gerechtelijke procedure wordt veroordeeld.
  h. De verschuldigde griffierechten, kosten deurwaarder, kosten afschrift registers etc., komen in ieder geval voor rekening van het lid.
  i. De door CGMV verrichte rechtsbijstand is kostbaar, en wordt niet volledig gedekt door de inkomsten uit contributie. Daarom geldt dat indien het lid de kosten van rechtsbijstand, verleend door CGMV ten behoeve van het lid, kan verhalen op een wederpartij of derde het lid verplicht alle van een wederpartij of een derde partij ontvangen vergoedingen voor rechtsbijstand of vergoedingen voortvloeiende uit een proces- kostenveroordeling of incassomaatregel (de “Ontvangen Bedragen”) aan CGMV voldoet, dan wel zal het lid verplicht zijn eraan mee te werken dat CGMV deze ter beschikking gestelde vergoedingen rechtstreeks bij de wederpartij of derde partij kan factureren.  Onder de kostenvergoeding wordt in elk geval verstaan het salaris van de jurist of gemachtigde, de vergoeding voor het inschakelen van financiële en/of medische deskundigen of het inschakelen van extern juridisch advies en eventuele buitengerechtelijke incassokosten.  
  j. CGMV kan besluiten externe deskundigen in te schakelen. Voor leden worden de kosten (met uitzondering van leden die vallen onder de werking van artikel 8 lid 5) hiervan in beginsel vergoed, voor zover het inschakelen van deskundigen noodzakelijk is voor het verlenen van de (rechts)hulp, het zaken betreft die binnen de dekking vallen en de kosten de volgende drempels niet overschrijden:
  -voor het inschakelen van financiële en/of medische deskundigen geldteen maximum vergoeding van € 1000,- inclusief btw;
  -voor het inschakelen van externe juridische adviseurs geldt dat leden recht hebben op 50 uur kosteloze dienstverlening ter waarde van maximaal € 4750,- inclusief btw, onder verrekening van de reeds verrichtte juridische arbeid door CGMV.
 4. Het lid is verplicht de kosten van de door of namens CGMV verleende dienstverlening aan CGMV te vergoeden, indien het lid deze kosten kan verhalen op de wederpartij of een derde. Indien de kosten op een derde kunnen worden verhaald, dan kan het lid deze niet verhalen op CGMV. In de overige gevallen, met inachtneming van de overige bepalingen van deze regeling, blijven de kosten van de dienstverlening voor rekening van CGMV.
 5. Niet-leden, die binnen zes maanden na aanmelding als lid een beroep doen op de dienstverlening van CGMV, kunnen daarvoor in aanmerking komen, met uitzondering van het in artikel 8 lid 3 sub j bepaalde, indien ze lid worden van CGMV en tenminste twee jaar lid blijven met inachtneming van de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten en verplichtingen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
  – Een kwestie ontstaat op de datum waarop het voor het lid duidelijk is of redelijkerwijs duidelijk kan zijn, dat er een vraag of probleem bestaat waarvoor het lid rechtsbijstand (juridische dienstverlening door een jurist) nodig heeft c.q. zou kunnen hebben. Dit ter beoordeling van de behandelend medewerker.
  – Wanneer de datum waarop de kwestie is ontstaan binnen de eerste 6 maanden van het lidmaatschap valt en er rechtsbijstand nodig is, geldt het tarief van € 110,- per uur inclusief btw en 5% bureaukosten exclusief btw. Dit geldt ook als het lid dit pas na de eerste 6 maanden van het lidmaatschap kenbaar maakt bij CGMV.
  – Betaling van € 110,- inclusief btw en 5% bureaukosten exclusief btw vindt plaats totdat de kwestie door de jurist is afgehandeld of als het lid CGMV verzoekt te stoppen met de rechtsbijstand.
  Uitzonderingen op deze uitgangspunten zijn:
  – Niet-leden die lid worden tijdens een traject van collectieve belangenbehartiging waarbij CGMV betrokken is. Ze dienen wel tenminste twee jaar lid te blijven met inachtneming van de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten en verplichtingen.
  – Niet-leden die overstappen van een andere vakorganisatie en lid worden van CGMV. In deze situatie geldt: daar, waar conform onze algemene voorwaarden de lidmaatschapsduuur van belang is, wordt de duur van het lidmaatschap bij een andere vakorganisatie meegeteld, indien het lidmaatschap van die vakorganisatie direct aansluit op het lidmaatschap van CGMV. Eventuele lidmaatschapsacties van CGMV zijn hier niet van toepassing.
 6. CGMV kan beslissen een zaak, als genoemd in artikel 8 lid 5, niet in behandeling te nemen.
 7. Het lid heeft geen recht op rechtsbijstand in zaken waarbij het lid opzettelijk onrechtmatig of opzettelijk wederrechtelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.
 8. CGMV kan besluiten om, in plaats van het verlenen van rechtsbijstand, het lid een bedrag aan te bieden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 3 sub a, b en d.

 

Artikel 9 Overige dienstverlening

Wanneer de dienstverlening niet valt onder de dekking van deze algemene voorwaarden, kan CGMV doorverwijzen naar derden, waarmee in voorkomende gevallen wordt samengewerkt. Voor het lid kan het gebruik maken van de diensten van deze derden leiden tot gunstiger condities. CGMV garandeert deze meer gunstiger condities niet en is niet gehouden tot enige vorm van compensatie.

 

Artikel 10 Informatieverschaffing en medewerking

 1. Leden van CGMV, die een beroep doen op individuele dienstverlening, zijn verplicht alle informatie te verstrekken en medewerking te verlenen, die door de behandelend medewerker noodzakelijk wordt geacht voor een goede behandeling van hun zaak.
 2. In het geval het lid deze verplichting niet nakomt, kan de medewerker besluiten de dienstverlening (tijdelijk of definitief) te staken, nadat het lid gemaand is noodzakelijke informatie te verstrekken.

 

Artikel 11 Schorsing

De dienstverlening kan worden beëindigd wanneer een achterstand in de contributiebetaling van drie maanden is opgetreden of de contributie lager is dan de regeling voorschrijft.

 

Artikel 12 Dossierbeheer

Alle zaken van het lid vallen voor de behandelend medewerker onder een geheimhoudingsplicht. CGMV garandeert en respecteert het vertrouwelijke karakter van de verkregen informatie. Elk lid heeft recht op inzage in zijn dossier en verbetering van onjuiste informatie hierin. Na sluiting van het fysieke dossier wordt deze voor een periode van vijf jaar opgeslagen bewaard en daarna vernietigd. Het elektronische dossier wordt 20 jaar bewaard. 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. CGMV draagt zorg voor verzekering tegen aansprakelijkheid voor beroepsfouten, gemaakt door medewerkers in de uitoefening van hun beroep.
 2. CGMV is niet aansprakelijk voor mondelinge dienstverlening.
 3. CGMV is niet aansprakelijk voor fouten en gedragingen van externe deskundigen.

 

Artikel 14 Uitsluiten aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid in verband met de dienstverlening, is beperkt tot het bedrag waarop de door CGMV gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico. CGMV sluit aansprakelijkheid uit voor zaken, die niet door de aansprakelijkheidsverzekering zijn gedekt.

 

Artikel 15 Klachten

 1. Klachten van het lid over de dienstverlening door een medewerker van CGMV, kunnen worden voorgelegd aan de directie van CGMV, tenzij de klacht tegen de directie gericht is. In dat geval kan de klacht worden ingediend bij het bestuur van CGMV. Als adres geldt het postadres van CGMV.
 2. De klacht dient te worden ingediend binnen twee maanden na de bestreden beslissing of gedraging of na het sluiten van het dossier.
 3. De klachtenprocedure is geregeld in het klachtenreglement CGMV, welke aan de klager op zijn verzoek wordt toegezonden.

 

Artikel 16 Hardheidsclausule

CGMV kan in voorkomende, individuele gevallen op basis van een gemotiveerd schriftelijk verzoek van het lid in positieve zin afwijken van de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen.
                                                                                                                                                                                                        
Versie: december 2022